Un dels llocs de treball altament demandats en aquest moment és el d’operador de carretó elevador o carretoner, tant per cobrir vacants en la logística com en la indústria en general.

Per a què es necessita aquest tipus de formació d’operador de conductor de carretons?

Per llei, les empreses han de poder demostrar que els seus treballadors han rebut la formació adequada en el maneig de l’equip i els riscos que en deriven, pel que la major part d’empreses requereixen als seus candidats en les ofertes de treball la disposició de la formació d’Operador de carretons elevadors, popularment “Carnet de carretoner”.

Aquesta obligació legal ve determinada per la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 1215/1997 sobre l'ús d'Equips de Treball.

Aquesta formació i la corresponent acreditació es pot obtenir assistint a cursos de formació organitzats per empreses especialitzades. Tot i això, un cop a l’empresa, aquesta haurà de formar igualment als seus operadors de carretons en la maquinària i condicions específiques en les que realitzarà el seu treball.

Existeix un model oficial únic de carnet de carretoner ?

No existeix un carnet oficial de carretoner. Els certificats els emeten els diferents centres de formació , tant públics com privats, que imparteixen la formació de carretons elevadors.

Els requisits legals per aquesta formació són que aquesta versi sobre el maneig de l’equip de treball i el riscos que en deriven, que sigui suficient, adequada i reciclar-se quan sigui necessari.

Per la formació d’operador de carretons elevadors hi ha redactada la norma UNE:58451 de Juny de 2012, de NO obligat compliment. Tot i això es recomana realitzar la formació segons l'estipulat en la norma per tal de preveure possibles requeriments legals futurs i cada cop més empreses requereixen que la formació rebuda sigui sobre aquesta norma.

El “Carnet de carretoner” caduca?

Aquest és un tema molt discutit, ja que en el mercat impera el criteri que l’anomenat “carnet de carretoner” caduca als 5 anys. Aquest termini de validesa ve derivat de l’exigència legal de “reciclar la formació quan sigui necessari”.

En el nostre criteri una formació no caduca per defecte, i cal reciclar-la quan canvien les condicions de treball o de la maquinària en la que versava la formació inicial. És per això que en els certificats de formació i “carnets” d’e-SCENTIA no figura cap data de fi de validesa o caducitat.

Tot i així, el fet que la norma UNE:58451 fixa uns terminis de renovació i unes formacions de reciclatge i la creença de la validesa per 5 anys està molt estesa, fa que en moltes empreses no donin per bona una formació realitzada fa més de 5 anys.

A qui va dirigida aquesta formació?

Principalment als treballadors que operen qualsevol de les màquines considerades carretons elevadors, que relacionem en el punt següent.

Aquest tipus de cursos s'adrecen tant a persones sense experiència en el sector, com a professionals que no disposin de la formació o que hagin de corregir vicis en el maneig del carretó elevador, incrementant la seguretat a la feina i reciclant la seva formació.

e-SCENTIA ofereix la seva formació tant a persones en general que estiguin interessades a obtenir la formació d’operador de carretons elevadors (carnet de carretoner), com a empreses que requereixin impartir la formació específica als seus treballadors contractats.

He de tenir una formació per a cada tipus de màquina?

La varietat d’equips utilitzats per la manutenció mecànica de càrregues és molt variat, podent agrupar-los en tipologies de màquines com:

 • Transpalets (manuals, elèctrics,...)
 • Apiladors
 • Carretons frontals
 • Carretons retràctils
 • Carretons Trilaterals
 • Carretons de Picking o recull-comandes.

Tal com dèiem la formació ha de ser específica, pel que es poden fer cursos que només incloguin una màquina, tot i que l’habitual és la realització de cursos que incloguin varis dels tipus de màquines esmentades.

A més, un cop a l’empresa, aquesta haurà de formar igualment als seus operadors de carretons en la maquinària i condicions específiques en les que realitzarà el seu treball.

Quins coneixements s'imparteixen en la formació d’operador de Carretons elevadors?

A la part teòrica:

 • Riscos derivats de l'ús de carretons elevadors, normes de seguretat.
 • Legislació bàsica relacionada. Obligacions , responsabilitats i drets del conductor de carretons elevadors.
 • Tipus de carretons, components, terminologia, comandaments,... Característiques físiques i tècniques dels carretons elevadors.
 • Maneig dels carretons elevadors segons tipus de càrrega i condicions de treball i de l’entorn. Operacions d'elevació, transport i circulació.
 • Nocions bàsiques de manteniment i revisió dels carretons elevadors.
 • Accessoris habituals.
 • Nocions d'equilibri, centre de gravetat, diagrames de càrrega,...

 

A la part pràctica :

Es realitzen pràctiques amb els diferents tipus de carretons elevadors objectes de cada formació en desplaçament per circuit i en condicions reals de treball o simulades, maneig de diferents tipus de càrregues, etc.

 

Perquè confiar a e-SCENTIA la meva formació o la dels meus treballadors?

El personal d’e-SCENTIA combina una àmplia experiència de seguretat en diversitat de llocs de treball amb un gran bagatge en formació en el maneig de maquinària i prevenció de riscos laborals.

Normativa vigent directament relacionada:

 • Llei de prevenció de riscos laborals : Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 • Reial Decret 1215/1997 , de 18 de juliol , pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball .