BIMSA (BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A.) ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: REURBANITZACIÓ DE L’EIX CONFORMAT PELS CARRERS ST. FREDERIC, CASTERÀS I CÀCERES (FINS A SANT MEDIR), EL C. RIERA D’ESCUDER ENTRE C. SANTS I C. DAOIZ I VELARDE, I EL C. JOCS FLORALS.

L’actuació consistí en la reurbanització de tot l’eix comprès pels carrers Sant Frederic, Casteràs, i Càceres, a demés del carrer Riera escuder, un tram de Jocs Florals, passant a convertir l’eix en una sola plataforma amb creuaments de carrer elevats. Així mateix ha calgut realitzar importants actuacions a l’interior del clavegueram existent i realitzar diversos trams del nou col·lector per substituir l’existent. S’ha aprofitat per al soterrament de línies elèctriques de baixa tensió, i plantació d’arbres amb el corresponent rec i drenatge.

Durant l’execució de les obres es va descobrir un antic refugi inacabat de la guerra civil, i es va haver de coordinar l’activitat de l’obra amb les tasques d’arqueologia per a identificar el jaciment.

e-SCENTIA a contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions esmentades.  La gestió dels espais de circulació per a vianants i vehicles així com la coordinació i senyalització de les diferents ocupacions de l’espai d’obra i actuacions, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra.

S'han pres totes les accions necessàries per protegir els treballadors, i els possibles transeünts de les diferents àrees i els seus voltants, de tots els riscos derivats de les activitats desenvolupades.

L’actuació a dintre de col·lector ha estat especialment complex per la necessitat d’establir un procediment de treball en espai confinat. S’han establert entre altres,  control de gasos, torns de presència, sistemes de rescat i comunicació específics, ús d’EPI’s específics, etc.

Alhora, en la construcció del nou col·lector ha calgut l’estintolament de les rases per a garantir l’estabilitat del terreny tenint en compte les càrregues dels edificis, els passos de maquinària d’obra i l’existència de serveis en proximitat.

Agraïm a BIMSA la confiança dipositada en el nostre saber fer.