L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI, ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: “MILLORA ACCESSIBILITAT DE LES ESCALES DE LA PLAÇA FERRAN CASABLANCA AL DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI.”

L’objecte del projecte, corresponia a les obres necessàries per a la realització de la millora d’accessibilitat de les escales de la plaça Ferran Casablanca al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Degut a que les escales presentaven un deteriorament considerable del material pel pas del temps i de diverses carències en el compliment de la normativa d’accessibilitat.

Es tenia previst l’enderrocament de la totalitat de les escales, retirada de les lloses de pedra que conformaven les escales i les bases de formigó, així com els elements de cimentació de les capes inferiors. La reurbanització de les escales, tant dels graons com els replans s’han realitzat amb llosa de formigó prefabricat  40x40x3,5 cm color "cendra", petjades de 32 cm i contrapetjada de 16 cm, per a donar compliment a la normativa d’accessibilitat.

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut en aquest projecte de millora d’accessibilitat de les escales. Pel que principalment s’ha verificat la implantació per part del contractista principal d’un sistema de control d’accés i control de personal a l’obra, s’ha gestionat coordinació d’activitats entre les empreses subcontractistes, així com la implantació i seguiment de les mesures preventives estipulades al PSS, quan a tancaments, un pla d’implantació per ubicar casetes d’obra i àrees comuns, així com l’aplec de material. Es té que condicionar un pas segur per als vianants i s’ha senyalitzat correctament l’àmbit d’actuació, des del punt de vista de la prevenció, mobilitat de treballadors, vianants, vehicles, etc.

 Agraïm a L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI, la confiança dipositada en el nostre saber fer.