PORTS DE LA GENERALITAT, ha confiat amb e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució del projecte "AMPLIACIÓ PASSEIG SOBRE EL CONTRADIC DE PONENT AL PORT D'ARENYS DE MAR"

El projecte pretenia allargar el passeig del Port d’Arenys per la segona i tercera alineació del contradic, fins arribar a la balisa vermella de bocana, i connectar-ho amb la dàrsena pesquera. Així facilitar als visitants l’accés i visió a la dàrsena pesquera de forma segura.

A aquest efecte s’ha realitzat una ampliació del pas sobre el contradic de ponent formant un passeig de  3.60 ml d’amplada sobre el mantell d’escullera de protecció i hem dotat d’una tanca a tota la longitud.

Amb els nous condicionants hem permès l’accés públic per a vianants sobre el contradic del port d’Arenys de Mar amb plenes garanties de seguretat viària, i es garanteix un circuit circular de mobilitat que va des de l’accés del Port a la Riera i fins al final del contradic, tant per la part superior del contradic com per la part inferior a peu de dàrsena, amb 3 punts de connexió entre tots dos mitjançant escales de pas.

La solució que s’ha donat per a l’ampliació del passeig existent, ha estat fer primer un recolzament de llosa sobre l’escullera existent, vam construir una llosa de formigó armat amb malla electrosoldada encofrat perdut amb geotèxtil, i coronat amb una tanca d’acer galvanitzat igual a l’existent amb tira de led i col·locació de mobiliaris urbans com bancs de pedra artificial. Per últim s’ha disposat de senyalització horitzontal com a advertència per la proximitat dels contradics.

Aquesta tècnica d’ampliació de passeig representa avantatges significatius sobre les tècniques convencionals tals com: 

  • Executar de forma més ràpida i eficaç reduint la duració de l’obra.
  • Les partides d’execució són de baix risc laboral pels treballadors.
  • Estalvi de material aproximadament del 25% per tant, menys residus possibles.
  • Més respectuosa amb el medi ambient
  • Permet mantenir obert el trànsit als vials durant el període d'execució de l'obra

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut en aquest projecte d’ampliació del passeig, una de les nostres primeres accions va ser la de promoure la sensibilitat dels treballadors que anaven a desenvolupar l’obra i per això es va fer una xerrada específica sobre els riscos que s’anaven a trobar al llarg de tota l’obra i en especials els específics del propi dic. Ha calgut gestionar  la mobilitat segura de l’espai per garantir que la circulació de vehicles i vianants i en especial la mobilitat del carril bici. S'ha inhabilitat un espai de la via circulació en tota la longitud del passeig per estacionar el camió bomba. S’ha tingut especial sensibilitat amb la gestió dels medis auxiliars com ara les bastides mòbils, els abassegaments i la petita maquinària. En tot moment s'ha controlat el tancament de l'obra, condicionant un pas segur i delimitat, tant per a vehicles com per a vianants.

Agraïm a PORTS DE LA GENERALITAT  la confiança a la nostra Safety Culture