Introducció

 A conseqüència de la pandèmia mundial provocada pel virus de la SARS-CoV-2 (COVID-19) ha provocat la paralització dels  sectors no essencials (indústria i construcció) podent tornar a desenvolupar-se aquestes activitats a partir del 14 d’abril sempre que es compleixin un seguit de mesures fonamentals:

 1. Garantir la distància social (mínim 2,00m)
 2. Posar barreres per garantir aquest distanciament (proteccions col·lectives i/o individuals)
 3. Neteja i desinfecció de tot el que una persona treballadora pugui tocar doncs és susceptible d’estar contaminat

Aquesta nota tècnica se centra en aquest últim aspecte , de forma que puguem garantir que la neteja a l’obra és adequada i suficient per aconseguir continuar frenant la pandèmia i els esforços realitzats per la societat civil en general no hagin estat endebades.

Aquest document pot anar evolucionant i pot millorar-se conforme es vagin tenint més dades de l’evolució de la pandèmia que l’hagi generat.

 Supervivència del Coronavirus

 Partint de la base que cada vegada que algú estossega, pot produir fins a 3.000 gotetes de secrecions i que aquestes queden impregnant les superfícies a les que arriba és molt important conèixer la supervivència d’aquest virus en les diferents superfícies que ens rodegen.

S’ha observat que la supervivència del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en les superfícies pot ser molt variable, entre 3 i 72 hores. Els assajos han estat realitzats en les condicions de 22° centígrads i una humitat relativa del 65%, un ambient molt semblant al que tenim a casa. S’han obtingut els resultats de:

 Suspès a l’aire

 3 hores

 Plàstic

 72 hores (3 dies)

 Cartó

 24 hores (1 dia)

 Coure

 4 hores

 Acer inoxidable

 72 hores (3 dies)

 Aliments

 Al cuinar-los a més de 60ºC se inactiva el SARS-CoV-2

 Paper

 3 hores

 Paper moneda (bitllets)

 48 hores (2 dies)

 Roba

 3 hores

 Vidre

 48 hores (2 dies)

 Fusta

 24 hores (1 dia)

 (Investigació de la Universitat de Hong Kong publicada en The Lancet )

 Desactivació del Coronavirus

 Encara que l’Organització Mundial de la Salud (OMS) no considera que les superfícies contaminades siguin un vector de transmissió tant important com el contagi de persona a persona, insisteixen a que se desinfectin bé les superfícies.

En aquest sentit és fonamental que es porti a terme dita desinfecció  de forma continuada en tots els espais de l’obra.

Un altre dels factors determinants és quin producte és eficaç contra la COVID-19, en quina concentració, com actua i com els desinfectants no són instantanis, quant temps ha de romandre en les superfícies per garantir que han complert la seva tasca:

Desinfectant

Com desactivar el virus

Temps mínim

Aigua i sabó

El sabó dissolt la capa de lípids que recobreix el virus i d’aquesta manera ho desactiva i l’aigua ho dissolt.

Hem de garantir que s’ha produït escuma

Etanol -un tipus d’alcohol- sempre que sigui en una concentració superior al 62%

actua desnaturalitzant les proteïnes que porta el virus en el seu interior

1 minut

Peròxid d’hidrogen o aigua oxigenada, una solució mínima de 0,5%

reacciona i destrueix les proteïnes virals i el material genètic

1 minut

Hipoclorit de sodi -lleixiu- al 0,1%. Si s’usa lleixiu domèstica, n’hi ha prou amb diluir una part d’aquest producte per cada 50 parts d’aigua.

reacciona i destrueix les proteïnes del virus i el seu material genètic

10 minuts

 També es poden tenir en compte altres viroides aprovats pel Ministeri de Sanitat i productes desengreixant (per eliminar la capa de lípids del virus):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

 Tal i com hem indicat abans la mesura més econòmica i viable és l’ús de lleixiu.

A més un altre dels avantatges del lleixiu és:

 • Pot ser fàcilment transportat i emmagatzemat.
 • L’emmagatzemat i transport de l’Hipoclorit Sòdic és segur.
 • L’Hipoclorit Sòdic és tant efectiu com el gas clor per a la desinfecció.
 • L’Hipoclorit Sòdic produeix desinfecció residual.

 Com hem de procedir a les obres de construcció

 El Reial Decret 363/1995 és la normativa aplicable a l’Hipoclorit Sòdic, pel que s’aprova el Reglament de substancies perilloses. Aquesta normativa diferencia les solucions de concentracions superiors al 10% en clor actiu de les que tenen concentracions compreses entre el 5% i el 10%. L’etiquetat, les frases de risc i els consells de prudència són diferents, degut a que les primeres són considerades corrosives i les més diluïdes estan classificades como irritants.

Sobre el lleixiu hem de saber que és un oxidant molt potent i inestable, és a dir, que el clor actiu es perd a mesura que passa el temps (en funció de diferents factors) per molt ben conservat que estigui. Els Hipoclorits Sòdics amb un clor actiu alt inicial es degraden més ràpidament que els menys concentrats.

 Com es degraden?

 L’increment de la temperatura ambiental,

 • la llum solar,
 • el temps d’emmagatzematge
 • el contacte amb els metalls.

 Amb què no puc barrejar-la?

 Lleixiu i alcohol en gel: Aquests compostos poden produir danys en el sistema nerviós, pulmons, ronyons, fetge, ulls i pell.

 • Lleixiu amb amoníac: generen uns vapors que poden causar danys severs en el sistema respiratori.
 • Lleixiu amb vinagre:  vapors tòxics que podrien causar series cremades en els ulls i greus danys als pulmons.
 • Lleixiu amb altres productes de neteja: com netejavidres, netejador per a l’inodor o detergents per al rentavaixelles no han de barrejar-se amb lleixiu ja que produeix gas clor. La mínima exposició a aquest gas causa problemes respiratoris i oculars, entre d’altres.

 Com ho hem de manipular?  

 Recomanacions generals:

 • Manipular evitant projeccions.
 • Evitar tot tipus de vessament o fuga. Per evitar vessaments, els envasos, un cop oberts, s’hauran de tornar a tancar curosament i a col·locar en posició vertical.
 • No deixar els recipients oberts.
 • Disposar del pictograma de Corrosió a l’ envàs i identificar-lo como: Lleixiu

 Mesures preventives

 Per a prevenir riscos toxicològics:

 • No menjar, beure ni fumar durant la manipulació.
 • Després de la manipulació, netejar les mans amb aigua i sabó abundants.

 Per al control d’exposició i mesures de protecció individual:

 • Proveir una ventilació adequada. Per això, s’haurà de realitzar una bona ventilació local i s’ha de disposar d’un bon sistema d’extracció general.

Protecció dels ulls i la cara:

 • Disposar de fonts oculars d’emergència a les proximitats de la zona d’utilització o bé una aixeta d’aigua de boca.

 Protecció visual:

 • Ulleres de seguretat amb proteccions laterals per a productes químics (EN166).

Guants:

 • Guants de goma de neoprè (EN374). El temps de penetració dels guants seleccionats ha d’estar dpacord amb el període d’ús pretès. Existeixen diversos factors ( per ex. la temperatura), que fan que a la pràctica el temps d’utilització d’uns guants de protecció resistents a productes químics sigui clarament inferior al que estableix la norma EN374. Degut a la gran varietat de circumstancies i possibilitades, s’ha de tenir en compte el manual d’instruccions dels fabricants de guants. Els guants han de ser reemplaçats immediatament si s’observen indicis de degradació.

Roba de treball :

 • Bus sencer nivell de protecció III, d’un sol ús.

 Precaucions personals i relatives al medi ambient:

 Evitar el contacte directe amb el producte i la contaminació de desaigües, aigües superficials o subterrànies, així com del terra. En cas de produir-se grans vessaments o si el producte contamina llacs, rius o clavegueres, informar a les autoritats competents, segons la legislació local.

Preparació de les dilucions i aplicació

 Per a preparar la dilució se segueixen els següents passos:

 1. Ver el volum del nostre polvoritzador (100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 litre, …).
 2. Cal conèixer el contingut del clor actiu que conté el lleixiu (g/l) o bé el % Hipoclorit Sòdic que disposem % que apareix a l’etiqueta del lleixiu.
 3. Buscar a la taula el volum de lleixiu a utilitzar d’aquesta concentració concreta que tenim al producte de casa.
 4. Abocar aquest volum al polvoritzador buit.
 5. Omplir amb aigua fins el volum final ( 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 litre, …).
 • Sistema tradicional domèstic: aigua en un cubell més lleixiu i aplicant-ho amb la fregona
 • Mitjançant motxilles polvoritzadors individuals de 20 litres
 • Mitjançant polvoritzadors manuals de 1-2 l
 • Altres sistemes hauran de ser adequadament estudiats

 Desinfecció a les àrees de treball:

 Garantir el màxim ordre i neteja de l’obra: si l’ordre i la neteja és fonamental a l’obra de forma habitual, en aquests moments és encara més necessari que així sigui. D’aquesta manera serà més fàcil poder desinfectar tots els espais d’obra.

 1. Preparem la dilució que ens recomanen a ser possible en el moment en que anem a aplicar-la, o com a molt per al mateix dia de forma que no perdem l’efectivitat de la dilució.
 2. Vetllarem perquè el recipient al que traspassem la dilució indiqui els mateixos riscos toxicològics que el propi lleixiu a més d’identificar-lo com a tal.
 3. Un cop s’apliqui la dilució de lleixiu es vetllarà per a que es compleixi el temps mínim de 10 minuts en l’ús, maneig, etc., per part de la resta de les persones treballadores que hagin d’utilitzar, accedir, accionar, etc. l’element higienitzat.
 4. Anotar en un tauler quadrant el registre dels espais/maquinària/mitjans auxiliars que s’han netejat així com la persona que ho ha realitzat i el moment en que s’ha fet. Seria adequat que aquest tauler de seguiment estigui penjat en el mateix element de forma que tothom conegui el seu estat a l’hora d’agafar-lo i utilitzar-lo.

Cal tenir en compte que el lleixiu és un producte corrosiu tal i com hem detallat abans pel que es recomana que un cop hagin passat els 10 minuts que precisa per garantir l’efectivitat del producte,  es baldegi l’espai amb aigua per evitar la corrosió dels materials, serà especialment necessari sobre els components i superfícies metàl·liques, ja que del contrari es deterioraran a major velocitat.

 Degut a que als frigorífics s’ha comprovat que el virus roman més estable:

 • Només es deixaran els aliments del mateix dia: a diari s’eliminaran tant menjar com recipients que quedin a les neveres d’un dia per altre.
 • Un cop acabat el dia es netejarà l’interior del frigorífic amb la solució d’aigua i lleixiu.
 • Els frigorífics s’obriran amb les mascaretes posades.

 Ressenyes utilitzades

Pautes de desinfecció de superfícies i espais habitats per casos en investigació, probables o confirmats de COVID-19.

 • Habitatges, residències, centres escolars, espais de pública concurrència (centres comercials, supermercats, etc.) i transports de viatgers

Dirección General de Salud Pública.  CONSEJERÍA DE SANIDAD. Comunidad de Madrid

 •  Modo de preparació de dilució de lleixiu per a desinfecció de superfícies

Gerencia Regional de Salud. Junta de Castilla y León

 •  La concentració dels lleixius i el seu ús en la desinfecció de vegetals.

Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Generalitat de Catalunya