Ja vam veure quan cal elaborar un estudi de seguretat i salut en un projecte segons el que indica el RD 1627/97 en una entrada anterior. (veure entrada)

Així mateix, en l'article 5 d'aquest mateix Reial decret s'indica el contingut mínim de l'Estudi de Seguretat i Salut:

Llegeix més...

 

Al juny de 2013, apareix la Llei 8/2013 d'rehabilitació, regeneració i renovació urbanes que modifica els articles 2 i 3 del codi tècnic de l'edificació així com l'annex III referit a la terminologia utilitzada en aquesta llei.

Llegeix més...

 

L'obligació de la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut integrat en el Projecte prové del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Segons el seu article 4 (Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres), el promotor d'una obra de construcció està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes en què es donin algun dels supòsits següents:

Llegeix més...

 

La protecció civil, es dedica principalment a les Grans Emergències, i a la coordinació de les petites i mitjanes que produeixen danys a persones, béns i al medi ambient.

En l'actualitat, per poder posar-se en contacte amb el servei d'emergències només hem de recordar un número: 112

Llegeix més...

 

Per poder donar una resposta hauríem primer en conèixer el marc normatiu que s'aplica a Catalunya en matèria de protecció civil:

Llegeix més...