El passat 29 de juliol, es va aprovar el RD 311/2016, que modifica el RD 1561/1995 de 21 de setembre, sobre jornades especials de Treball, en matèria de treball nocturn.

Es publica arrel de la necessitat d’incorporar correctament a l’ordenament jurídic nacional l’article 8 de la Directiva 2003/88/CE, de 4 de novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de l’ordenació del temps de treball.

Llegeix més...

Els treballs amb material que contenen amiant no friable, s’emmarquen en general en el nivell de risc baix sempre i quan, es garanteixin unes mesures preventives mínimes que respectin el principi de minimitzar al màxim l’emissió a l’ambient de fibres d’amiant o pols que el contingui o el pugui contenir.

Llegeix més...

Conclusions sobre criteri tècnic Nº 83/2010 sobre la presència dels recursos preventius a les empreses, centres i llocs de treball, aplicat a les obres de construcció:

  1. En el cas que les empreses subcontractistes de les obres de construcció (i no la contractista principal) realitzi un treball perillós dels previstos a l’article 22 bis 1 b) RD 39/97, que motiva la presència d’un recurs preventiu, que a més a més estigui recollit a l’avaluació de riscos, serà l’empresa subcontractista la que està obligada a designar l’esmentat recurs. Això, sense prejudici de les obligacions que corresponen al contractista principal.

Llegeix més...

Aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

Llegeix més...

 

Per tots és conegut que cal minimitzar els riscos que generen les nostres obres sobre tercers, ja siguin aquests empreses, vianants o qualsevol altra afectació. Per descomptat qualsevol tècnic d'obra o Coordinador de Seguretat i Salut pensarà a redactar una acta de coordinació d'activitats empresarials, posar en marxa un protocol de planificació i control, etc., De la mateixa manera que en el cas que terceres empreses afectin les nostres obres.

Però què passa quan són terceres persones, els propis "vianants", els que generen els riscos sobre els treballadors de l'obra?

Llegeix més...

 

Davant les reclamacions formulades per diferents Col·legis Professionals, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha aclarit què Tècnics es consideren competents segons el RD 235/213 de 5 d'abril pel qual s'aprova el Procediment bàsic per la certificació de l'Eficiència Energètica dels edificis.

Llegeix més...