Aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

 Aquesta llei té per objecte:

a) Establir les condicions d'accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

b) Integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d’accessibilitat, d’acord amb les directrius internacionals i estatals.

c) Promoure la utilització de productes de suport a l’accessibilitat que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

Aquesta llei entra en vigor el 5 de novembre de 2014 i deroga la Llei 20/1991 de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.