Addicionalment als requisits de formació definits en l'Article 19 de la Llei 31/1995 LPRL, també trobem una sèrie de requisits legals quant a formació pel que fa a la utilització d'equips de treball per part de treballadors, independentment del sector d'activitat, continguts en l'article 5 del RD 1215/1997:

"Artículo 5. Obligaciones en materia de formación e información

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación de este Real Decreto."

Definint el concepte d'equip de treball en el mateix RD 1215/1997 com: "qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball".

A més, ens afegeix una obligació específica de formació per a equips de treball automotors en el seu Annex II:

"2. Condiciones de utilización de equipos de trabajo móviles, automotores o no.
La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una formación específica para la conducción segura de esos equipos de trabajo. "

 

Seria d'aplicació aquesta exigència, per exemple, als operadors de carretons elevadors, plataformes elevadores, ponts grua, maquinària de moviment de terres, compactadors de corró, estenedores d'asfalt, "dumpers", camions de recollida escombraries urbanes, escombradores, camions ploma, tractors, maquinària agrícola,... i en definitiva qualsevol equip automotor utilitzat per realitzar un treball.

 

Posteriorment una modificació del R.D. 1215/1997 a través del R.D. 2177/2004, ens afegeix noves obligacions en formació en la utilització d'equips de treball, en aquest cas per la realització de treballs temporals en alçada, derivant d'aquest RD 2177/2004 obligacions concretes de formació específica, per exemple, en treballs de muntatge de bastides o per realitzar treballs verticals de posicionament mitjançant cordes.

 

Des d'e-SCENTIA desitgem que la formació no sigui només un pur tràmit de compliment dels requisits legals, sense aportar un valor real per a l'empresa.

Per això treballem amb l'objectiu clar d'oferir una formació que doni més un valor afegit en la capacitat tècnica i aptitud dels nostres alumnes, anant més enllà que el simple compliment de la normativa, aportant una competitivitat estratègica per a l'empresa.