Per a què es necessita aquest tipus de formació en el sector de la construcció:

La Llei de prevenció (31/95) i el Reial Decret 1215/97 sobre l'ús d'Equips de Treball, obliguen que tots els operadors d'equips de treball, i especialment en els equips de treball autopropulsats com és un carretó elevador, rebin formació teòrica i pràctica sobre l'ús de l'equip i els riscos que en deriven.

El compliment, per part de l’empresa, d'aquesta obligació legal evita importants sancions al mateix temps que incrementem el nivell de seguretat a l’obra i reduïm la possibilitat d’accidents.

 A qui va dirigida aquesta formació?

Principalment als treballadors que atenen les necessitats de logística a peu d’obra, distribució en els punts d’apilament i/o en els talls de treball i que utilitzin carretons elevadors a tal efecte.

Aquest tipus de cursos s'adreça tant a persones sense experiència en el sector, com a professionals que no disposin de la formació o que hagin de corregir vicis en el maneig del carretó elevador, incrementant la seguretat a la feina i reciclant la seva formació .

  Quins coneixements s'imparteixen en la formació d’operador de Carretons elevadors?

 A la part teòrica:

 • Riscos derivats de l'ús de carretons elevadors en obra, normes de seguretat.
 • Legislació bàsica relacionada. Obligacions , responsabilitats i drets del conductor de carretons elevadors.
 • Tipus de carretons, components, terminologia, comandaments,... Característiques físiques i tècniques dels carretons elevadors.
 • Maneig dels carretons elevadors segons tipus de càrrega i condicions de treball i de l’entorn. Operacions d'elevació, transport i circulació.
 • Nocions bàsiques de manteniment i revisió dels carretons elevadors.
 • Accessoris habituals.
 • Nocions d'equilibri, centre de gravetat, diagrames de càrrega,...

A la part pràctica :

Es realitzen pràctiques amb els carretons elevadors en desplaçament per circuit i en condicions reals de treball o simulades, maneig de diferents tipus de càrregues, etc.

 

  Perquè confiar a e-SCENTIA la meva formació o la dels meus treballadors?

El personal d’e-SCENTIA combina una àmplia experiència en la seguretat a obra amb un gran bagatge en formació en el maneig de maquinaria i prevenció de riscos laborals.

 Altres equips de Treball d'ús freqüent al sector de la construcció que requereixen de formacions específiques :

 • Camió grua autocarregant.
 • Plataforma elevadora mòbil de persones.
 • Retroexcavadora i pala carregadora.
 • “Dumper”.
 • Pont grua.

I en general qualsevol altre equip de treball autopropulsat que el treballador hagi d’operar.

 Normativa vigent directament relacionada:

 Llei de prevenció de riscos laborals : Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Reial Decret 1215/1997 , de 18 de juliol , pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball .