L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: CLAVEGUERAM CARRER PEDRÓ DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

El projecte defineix les actuacions necessàries per a la construcció del clavegueram del carrer Pedró a Santa Coloma de Gramenet, afectant una superfície de aprox. 525m2 i s’ha previst renovar el clavegueram existent, substituint-lo per un de més diàmetre (Construcció de col·lector de diàmetre 500 mm de PVC) i renovar alhora el paviment de calçada a tot l’ample del carrer.

També s’han construït la xarxa d’embornals que recolliran l’aigua d’escorrentia del carrer, incloent la seva connexió al nou col·lector, així com la reconstrucció de clavegueró particular de les finques situades en el tram afectat, en el tram mínim comprès entre nou col·lector i línia de vorada.

S’ha millorat la caixa del paviment de calçada, amb la reposició de paviment asfàltic en calent, a tota l’amplada del carrer en el tram afectat, i paviment asfàltic de color vermell al tram originalment pavimentat amb llambordes.

e-SCENTIA ha intervingut en els treballs de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres.

Degut a l’obertura de rases de més de 1,30m, ha calgut aplicar la NTP 278 sobre rases. La bona disposició de l’empresa contractista així com la formació específica de tots els treballadors ha facilitat la feina de la coordinació de seguretat i salut.

Agraïm a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  la confiança dipositada en el nostre saber fer.