HPD PROCESS INGENIEERING S.A.U. del GRUP VEOLIA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de tipus de servei durant l’execució del projecte: ASISTENCIA TECNICA EN PREVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS MINERAS EN IBERPOTASH SURIA i DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS MINERAS EN IBERPOTASH SURIA

e-SCENTIA ha intervingut a les obres de construcció de les instal·lacions de la planta de sal de Súria de Iberpotash (ICL) d’una nau principal tancada d’estructura metàl·lica de 38x45 m2, amb una alçada de més de 38 metres, per allotjar els diferents equips de cristal·lització de gran volum, calderes, elements de sobrepressió, bombes per la circulació del fluid, additius, i recollida de fangs per a recirculació a capçalera. Així mateix, s’han hagut de construir altres edificis i estructures per disposar d’equips i elements auxiliars per al pretractament com els filtres premsa, calderins, transformadors, sitges de reactius, kilòmetres de canonades per a la seva connexió i funcionament, la construcció de racks de canonades i serveis per salvar grans distàncies entre edificis i vials de pas de la planta en funcionament, per al normal funcionament de la nova instal·lació ha calgut de les instal·lacions de climatització, enllumenat, i altres subministraments.

La planta ha estat en ple funcionament durant tota l’obra i això ha comportat mantenir l’alta intensitat de circulació de vehicles. Un dels grans reptes ha estat compaginar l’explotació i la construcció, i minimitzant riscos del processos constructius complexes, que han requerit de la manipulació d’equips de gran volum que han requerit de maquinària específica i una acurada coordinació en obra, així com l’ús d’elements auxiliars com grua torre, Plataformes elevadores de gran alçada, sistemes d’encofrat, i bastides de tub amb diverses disposicions, des de recolzades a penjades, seguint procediments específics, i amb un seguiment continu de la certificació de les mateixes en cadascuna de les seves modificacions conforme anava avançant l’obra.

e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de d’assistència tècnica i direcció facultativa de seguretat i salut durant l’execució dels treballs, així com  a reforç en les tasques de prevenció de riscos per part de la contracta principal. Fent un seguiment de les diferents necessitats que l’obra tenia en matèria de prevenció per a poder donar la millor resposta en un temps raonable per a cada consulta tècnica realitzada. Així mateix s’ha col·laborat en la definició de zones de pas en les diferents fases de l’obra, en funció de les tasques a realitzar en cada moment.

S'han pres totes les accions necessàries per protegir els treballadors, i les possibles persones presents a l’obra, per les diferents àrees i els seus voltants, de tots els perills que podien derivar-se de les activitats desenvolupades, promovent la formació de treballadors, la informació continuada a través de tool box i la coordinació entre empreses subcontractistes i la pròpia activitat de la planta.

Cal destacar que les actuacions preses per a minimitzar els riscos especials on hem desenvolupat procediments de treballs segurs com ara els treballs de soldadures en espais confinats, treballs sota línies elèctriques, moviment d’elements pesats i de gran volum, molts d’ells agreujats per ser treballs nocturns

Agraïm a HPD PROCESS INGENIEERING S.A.U. del GRUP VEOLIA   la confiança dipositada en el nostre saber fer.