CORP EDIFICACIONS ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte de construcció de 55 habitatges a Can Calderó i Can Serra al municipi d’Alella.

El conjunt d'edificis construït a Can Calderó i Can Serra d'Alella, han seguit els paràmetres urbanístics del nou POUM i en concret del PAU-4, el qual determina amb molta concreció sobre la disposició dels edificis, les seves mides i separacions, les cotes d'assentament en el terreny, els accessos i les assignacions de sostre, aspectes que s’han donat resposta arquitectònica a través d’estructurar en quatre blocs de iguals dimensions però amb edificabilitats assignades diferents, el que fa que siguin diferents les distribucions dels habitatges i les dimensions de les mateixes.

e-SCENTIA desenvolupat les tasques de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra verificant que els processos constructius des del punt de vista de la seguretat i salut eren els correctes i s’implantaven i es feia ús de manera segura i seguint les indicacions del Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

Cal destacar que les actuacions de coordinació per garantir la comunicació entre els quatre mòduls constructius ha estat un dels grans reptes de la coordinació, així com el garantir les àrees de seguretat al voltant dels elements auxiliars de les bastides cremalleres, no només en l’exterior sinó també en l’interior de la construcció.

Agraïm a CORP EDIFICACIONS SL   la confiança dipositada en el nostre saber fer.