Al territori català és habitual en la celebració de diferents festes populars, estretament lligades a la cultura popular la celebració de rues amb carrosses i/o altres elements similars. Aquestes manifestacions ciutadanes generen una situació excepcional que capgira l’ordre quotidià dels carrers dels diferents municipis.

En general les rues més conegudes són:

 • La revetlla de reis, la nit del 5 de gener.
 • Les rues de carnaval, que se celebren set setmanes després de la primera lluna plena passat el solstici d’hivern, just quan els dies es fan més llargs.
 • I si és el cas les rues de festa major tant d’hivern com d’estiu, tot i que no totes les poblacions gaudeixen de rues al carrer.
 • Excepcionalment també es poden realitzar per Sant Anton (17 de gener) i/o Sant Ponç (11 de maig), fent-lo coincidir generalment amb els caps de setmana següent.

Degut a que hi ha una participació ciutadana important i queda la legislació vigent diluïda, trobem adequat que hi hagi com a mínim uns criteris de bones pràctiques a respectar pels participants i assistents per tal de gaudir de les festes i continuar participant durant molt de temps de la cultura popular i no siguin les males pràctiques les que facin que es perdin les tradicions populars.

Us deixem constància de consideracions que cal tenir en compte a l’hora de:

 DISSENYAR I CONSTRUIR CARROSSES

 Vetllar per a que el gàlib de la carrossa sigui l’adequat per al lliure pas de les mateixes pels vials municipals, per tant no hi haurà línies aèries, arbrat, etc., que limitin el gàlib, i sent així, prèviament s’haurà comunicat als assistents.

 1. L’aïllament d’estructures metàl·liques davant l’acostament a línies elèctriques.
 2. Tota la instal·lació d’il·luminació caldrà que s’ajusti a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per il·luminació inadequada”.
 3. Per regla general el material a utilitzar haurà de ser ignífug. Si els materials de decoració no ho són no es podrà generar flama, (i/o pirotècnia). Tampoc durant la seva construcció es podrà crear guspires o molta escalfor (s’aconsella utilitzar il·luminació freda com els Leds).
 4. No s’apilaran recipients de líquids inflamables, com per exemple gasoil o benzina i/o ampolles d’alcohol. Si fos necessari es portaran en bidons homologats a tal efecte i fora de la pròpia carrossa.
 5. Quan sigui necessari l’ús de bateries o grups electrògens, caldrà disposar-los en compartiments separats de l’habitacle i degudament protegits i aïllats de la resta de l’espai (veure l’apartat específic sobre els grups electrògens).
 6. El disseny de les carrosses ha de preveure la col·locació d’una protecció que eviti l’apropament a les rodes. Per tal d’evitar-ho s’aconsella per una banda, que no es pugui pujar a les carrosses directament i per l’altra crear uns faldons a la carrossa de manera que protegeixin el que pugui accedir tant els components de la comparsa com espectadors a la zona de rodes. S’haurà de preveure els possibles guals que hi ha a les vies públiques, per tant, els faldons no podran ser rígids.
 7. Cal dissenyar l’estructura per una ràpida evacuació i salvament en cas d’emergència de les persones que es troben a sobre de la carrossa, i a l’hora de les possibles caigudes de la mateixa quan aquesta està en moviment.
 8. En el disseny i la construcció caldrà tenir en compte temes com l’estabilitat, la resistència, el pes (cal tenir en compte el vehicle que farà l’arrastrada), així com elements externs com el vent, la pluja, etc.
 9. Els passadissos d’accés romandran sense apilaments de cap tipus.
 10. La maquinària i/o estris mòbils quedaran protegit per evitar cops i/o atrapaments amb els mateixos.
 11. A les plataformes de les carrosses quantes menys persones millor.
 12. En el cas de que les persones vagin dempeus, disposeu d’una barana perimetral d’almenys 1 metre d’altura per evitar el risc de caiguda.
 13. Mai s’accedirà a espais que no estiguin dissenyats i calculats per a suportar el pes de les persones.