Les obres contemplen l’execució d’un nou carril bici al carrer Coronel Sanfeliu del Prat de Llobregat realitzant la senyalització horitzontal i vertical, així com la Instal·lació de proteccions tipus topall al llarg del carril en el carrer tipus avinguda, amb un carril per costat. Aprofitant per al repintat de passos de vianants i places d’aparcament, així com marcar el carril de circulació amb les noves dimensions.

e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions.  La gestió del espais de circulació per a vehicles i accessos als diferents carrers, i la circulació de vianants, verificant la correcta senyalització i protecció de la zona d’actuació.

S'han pres totes les accions necessàries per protegir els treballadors, i les possibles persones que transitin per les diferents àrees i els seus voltants, de tots els perills que puguin derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra.

Agraïm a L’Ajuntament del Prat de Llobregat   la confiança dipositada en el nostre saber fer.