L’Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte:

L’ENDERROC D’EDIFICI AÏLLAT, TANQUES I ANNEXOS AL CARRER CARDENERA 95 (B). URBANITACIÓ VELLA VALLENSANA. BADALONA I ENDERROC D’EDIFICI AÏLLAT, TANQUES I ANNEXOS AL POL. 15 PARC 89. URBANITACIÓ NOVA VALLENSANA. BADALONA

La superfície de les parcel·les són de 1.958 m2 i 1310 m2 respectivament.

Totes les construccions del solar es trobaven fora d’ordenació al situar-se sobre els terrenys classificat com a no urbanitzable i qualificat com a Parc Forestal de Conservació (clau 27).

Els treballs d’enderrocs han consistit en eliminar totes les construccions (incloent fonaments i elements constructius sota rasant) així com tanques, inclosos murs i murets. Neteja total de la parcel.la enretirant tot tipus de residu (tant l’existent com el de nova generació per conseqüència dels enderrocs), materials, instal·lacions, mobiliari,  electrodomèstics, maquinària, etc.

e-SCENTIA ha intervingut en els treballs de coordinació de seguretat i salut amb riscos especials segons l’annex II del RD. 1627/1997 de sepultament, esfondrament, risc de caiguda en alçada i exposició a agents químics perillosos.

Cal remarcar que abans de l’inici dels treballs s’han neutralitzat les escomeses de les instal·lacions, d’acord amb les companyies subministradores. S’ha revisat en els locals dels edificis comprovant que no havien magatzems de materials combustibles o perillosos, ni altres derivacions d’instal·lacions que agreugessin el treball de la demolició..

Cal destacar que les actuacions respecte als treballs de desamiantat que s’han aplicant seguint les estratègies de bones pràctiques de treball en l’ús exclusiu  de determinades eines i per l’altra evitar la generació i dispersió de fibres d‘amiant.

Agraïm a L’Area Metropolitana de Barcelona, AMB   la confiança dipositada en el nostre saber fer.