L’AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: CONNEXIONAT  PLATJA DE VIES DEL MOLL ANDALUCIA AL PORT DE TARRAGONA

El projecte contemplava la connexió de les quatre vies existents que morien al el moll d’Andalusia, amb les 3 vies existents del moll de Galícia. Es va alinear el tram de les tres vies més properes al vial principal del port, donant continuïtat entre elles i dissenyant un desviament per a la unió de la tercera via amb la via formigonada en el moll d’Andalusia.

L’obra de construcció va requerir de la demolició de paviment de formigó, construcció de base i col·locació de balast i estesa de noves vies, així com la col·locació d’un canvi d’agulles pel desviament, retirada de topalls i adequació de proteccions i senyalitzacions i les pròpies de la construcció ferroviària com ara anivellaments i alineacions de la via, execució de soldadures aluminotèrmica, etc.

e-SCENTIA a contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions esmentades.  La gestió dels espais de circulació per a treballadors del Port, empreses i vehicles amb activitat a les instal·lacions portuàries, així com la disposició de proteccions i senyalització d’accessos, entrada i sortides de vehicles, així com la coordinació i senyalització de les diferents ocupacions de l’espai d’obra i actuacions, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra, i acordats amb l’autoritat portuària de Tarragona.

La definició del procediment de treball per a l’execució de la soldadura aluminotèrmica ha estat un dels punts claus en els treballs desenvolupats per ser un dels processos amb riscos no habituals a l’obra com les radiacions emissions de gasos contaminants i temperatures extremes i presència de productes químics.

Agraïm a L’AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA la confiança dipositada en el nostre saber fer.