BIMSA (BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A.) ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: ESTRUCTURA DE LA COBERTURA DE LA RONDA DE DALT ENTRE ADVA. VALLCARCA I AVDA. DEL JORDÀ. FASE 1, ACT. A LA MITJANA  RDA. DE DALT – AVDA. DEL JORDÀ.

 L’actuació va consistir en la realització de la cimentació i mur a la mitjana de la ronda de Dalt entre els pK 10,5 y el pK 10,7. La construcció ha estat formada per cimentació amb diferents tipus de pilotatge i micropilotatge, i armat, encofrat i formigonat de mur de formigó in situ, així com la construcció de nous prismes per a serveis a banda i banda del mur sota protecció fixa tipus New Jersei.

 Van ser necessàries certes actuacions prèvies de retirada d’enllumenat, palmeres, i serveis a la zona de la mitjana, que es van fer durant diverses nits tallant la circulació de forma completa d’aquest tram de la ronda de Dalt, donant pas per l’exterior, i seguint les mesures preventives i de senyalització necessàries, i consensuades amb Guardia Urbana.

 Per l’actuació del mur es va ocupar els carrils drets en ambos sentits, realitzant la senyalització horitzontal i vertical, igualment consensuada amb G.U., i protegint l’àmbit d’obra amb barrera New Jersei mòbil de formigó unides entre elles, i amb tanca de 2 m per sobre, amb maia d’ocultació per a evitar projeccions als vehicles, donat que només es va realitzar el tancament de la via en aquest tram en els dies d’implantació i retirada de proteccions de l’obra.

 L’accés a peu dels treballadors es feia per una escala tipus bastida des del pont de Avda. del Jordà que es va ocupar en un tram per a les instal·lacions comuns de l’obra, fins a la zona central de la mitjana protegida en l’interior de la ronda.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions esmentades. La complexitat de l’actuació ha estat inicialment en la coordinació d0activitats empresarials com a conseqüència de moltes empreses principals dedicades cada una d’elles a l’afectació i retirada dels serveis afectats, a sobre en horari nocturn, i en segon terme durant la pròpia construcció del mur que ha estat agreujada per l’espai de treball, confinat entre carrils de circulació d’alta intensitat. Ha estat tot un repte, la gestió dels espais de circulació per a vianants i vehicles a la zona superior, així com la el procediment de treball en la construcció del mur, disposició de proteccions i actuacions prèvies realitzades als carris drets de la ronda ocupats i la mitjana, així com la coordinació i senyalització de les diferents ocupacions de l’espai d’obra i actuacions, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra.

 S'han pres totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com dels conductors i vianants a les diferents àrees i els seus voltants, de tots els perills que puguin derivar-se de les activitats desenvolupades.

 Agraïm a BIMSA la confiança dipositada en el nostre saber fer.