L’obra contemplà la  renovació de la totalitat de les fusteries originals existents i la col·locació de noves proteccions solars a la façana sud de l'escola, per a reunir les condicions d'aïllament tèrmic d'acord amb la normativa vigent.  Per això es van retirar de manera progressiva les finestres existents per fases. Així mateix, es van fer modificacions en algunes portes d’accés al pati.

No hi ha hagut gaire afectació a l’exterior, però ha calgut coordinar les activitats amb l’Escola de manera que es van deixar dos accessos independents, un pels vianants per l’accés a l’escola, i l’altre pel pati per l’obra. Un cop finalitzades les activitats escolars es va poder actuar a les dependències interiors del col·legi.

e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions.  La gestió del espais de circulació i accessos de l’equip docent, treballadors de l’escola i usuaris, així com l’afectació a la circulació en la zona d’accés al pati dels materials, i retirada de residus i fusteria antiga. Verificant la correcta senyalització i protecció de la zona d’actuació.

S'han pres totes les accions necessàries per protegir els treballadors, i les possibles persones que transitin per les diferents àrees i els seus voltants, de tots els riscos que es podien derivar de les activitats desenvolupades, verificant la correcta execució dels treballs, implantació de les proteccions col·lectives, individuals i senyalització, segons els procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra.

Agraïm a L’Ajuntament del Prat de Llobregat   la confiança dipositada en el nostre saber fer.