L’AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: IMPLANTACIÓ DE NOU CONTROL D’ACCÉS AL VIAL DEL RIU FRANCOLÍ AL PORT DE TARRAGONA.

L’actuació va consistir en la construcció d’una nova illeta al mig dels 2 carrils existents al vial paral·lel al riu Francolí, tallant i demolint el paviment d’aglomerat existent a la part central, excavació i canalització de serveis i instal·lació elèctrica per nou equipament de control d’accés, formigonat i pavimentació amb vorada i panot de la illeta, instal·lació elèctrica d’equips i quadres de control, subministrament i muntatge de noves portes motoritzades, i mecanismes de control i telecontrol, així com les proves i posada en marxa del nou sistema.

L’actuació va requerir de senyalització provisional de l’ocupació central, i la protecció de l’espai d’actuació en front al pas de vehicles durant tot el període d’execució i fins a la seva posada en servei.

e-SCENTIA a contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions esmentades.  La gestió dels espais de circulació per a treballadors del Port, empreses i vehicles amb activitat a les instal·lacions portuàries, així com la disposició de proteccions i senyalització d’accessos, entrada i sortides de vehicles, així com la coordinació i senyalització de les diferents ocupacions de l’espai d’obra i actuacions, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra, i acordats amb l’autoritat portuària de Tarragona.

S'han pres totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com les afectacions a tercers dels vehicles i vianants usuaris dels diferents espais portuaris, de tots els riscos que podien derivar-se de les activitats desenvolupades.

Agraïm a L’AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA la confiança dipositada en el nostre saber fer.