CORP EDIFICACIONS ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: CONJUNT D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS, LOCALS I APARCAMENTS AL SECTOR ILLA CENTRE DEL MASNOU

El projecte ha desenvolupat part del PAU Illa Centre del Masnou, un sector de 14.272,8 m2, on hi ha part de sòl d'aprofitament privat i part sòl públic de cessió a favor de l'Ajuntament del Masnou.

El PAU Illa Centre del Masnou consta de 6 blocs d’edificis plurifamiliars, locals aparcaments i trasters situats entre els carrers de Flos i Calcat i Itàlia, amb la peculiaritat de que els accessos als aparcaments privats i l'aparcament del gran comerç es comparteixen.

e-SCENTIA ha realitzat les tasques de coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de les edificacions assolim com a reptes com forjats a doble alçada en les zones d’aparcament amb solucions de cimbra, medis auxiliars com bastides cremallera, màstil, penjants.

Agraïm a CORP EDIFICACIONS   la confiança dipositada en el nostre saber fer.