L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, ha confiat en e-SCENTIA per a la Realització dels Treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució del projecte: "TREBALLS DE LES ACTUACIONS D'EMERGÈNCIA A LA FAÇANA DE L'EDIFICI ANNEX DEL PARC CAN MERCADER "

El projecte va tenir com a objectiu la necessitat d'efectuar diverses actuacions d'emergència a l'edifici situat a l'interior del parc de Can Mercader, a la Carretera de l'Hospitalet, 78, de Cornellà de Llobregat, ja que va resultar afectat pels episodis de fortes tempestes ocasionades pel fenomen "Glòria".  El procés constructiu va consistir en la revisió estructural de les llindes de les finestres i dels elements estructurals de la façana Sud de l'edifici.

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut durant les actuacions d'emergència, pel que principalment s'ha gestionat una correcta coordinació d'activitats per a garantir la seguretat de les persones usuàries de l'edifici.

Es va controlar en tot moment el risc de despreniment de material en altura i afectació a tercers, per mitjà de la instal·lació de xarxes i malles verticals, per subjectar temporalment l'estructura, fins a noves indicacions d'execució i restauració de façana.

Per afectar el mínim possible a les activitats rutinàries de l'edifici, es van gestionar les corresponents Actes de Coordinació CAU, amb els usuaris de l'edifici i propietaris de Bar confrontant en continu funcionament, delimitant en tot moment camins segurs i assenyalats per al trànsit i establint una contínua comunicació entre interessats.

 e-SCENTIA Safety Culture