Els treballs amb material que contenen amiant no friable, s’emmarquen en general en el nivell de risc baix sempre i quan, es garanteixin unes mesures preventives mínimes que respectin el principi de minimitzar al màxim l’emissió a l’ambient de fibres d’amiant o pols que el contingui o el pugui contenir.

Segons les conclusions  extretes de l’ Instrucció 2/2006 De La Direcció General De Relacions Laborals Per A La Gestió Del Registre D’empreses Amb Risc D’amiant (RERA) I Dels Plans De Treball Amb Amiant

En l’article 3.1 del mencionat RD es determina el seu àmbit d’aplicació. En general és aplicable a les operacions i activitats en les que els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d’estar exposats a fibres d’amiant, i es relacionen els treballs i  activitats per als que és especialment aplicable.

En l’article 3.2 de l’esmentat RD s’estableix que sempre que es tracti de:

 1. exposicions esporàdiques dels treballadors,
 2. que la intensitat de d’aquestes exposicions sigui baixa i,
 3. que els resultats de l’avaluació de l’exposició indiqui clarament que no se sobrepassarà el valor límit,

no són d’aplicació els articles: 11 (Pla de treball), 16 (Vigilància de la salut), 17 (RERA)  i 18 (Registre de dades i arxiu de documentació), en les següents activitats:

 1. Activitats curtes i discontínues de manteniment amb materials no friables.
 2. Retirada sense deteriorament de materials no friables
 3. Encapsulament i segellat de materials en bon estat que contenguin amiant, sempre que aquestes operacions no impliquin risc d’alliberament de fibres, i
 4. En la vigilància i control de l’aire i en la presa de mostres per detectar la presència d’amiant en un material determinat.

Cal recordar que només s’exceptua l’aplicació dels articles mencionats, 11,16,17 i 18 ; això no eximeix de l’acompliment de la resta dels articles del RD 396/2006 que són d’aplicació, entre els que s’han de ressaltar:

 1. l’article 5 (avaluació i control de l’ambient de treball: A través de procediment de treball)
 2. el 13 (formació dels treballadors)
 3. el 14 (informació dels treballadors)
 4. i el 15 (consulta i participació dels treballadors).

Segons el marca l’article 3.2 del RD 396/2006, sempre que es tracti d'exposicions esporàdiques.

Quan entenem que hi ha retirada sense deteriorament de materials no friables?

 1. Cal entendre dins d’aquest apartat el material amb amiant en estat íntegre i que no estigui instal·lat, per exemple:
  1. els testos de fibrociment sense ancoratge,
  2. les plaques de fibrociment emmagatzemades, els dipòsits de fibrociment sense connexions de canonades i sense ancoratge.
 2. La retirada de material amb amiant instal·lat implica la possibilitat de deteriorament del mateix, per tant, queda fora d'aquest apartat.
 3. Encapsulament i segellat de materials en bon estat que continguin amiant, sempre que aquestes operacions no impliquin risc d'alliberament de fibres.

Encara que no siguin d’aplicació articles mencionats, 11,16,17 i 18 del RD 396/2006, s’hauria de disposar d'un mètode escrit adequat en el lloc de treball, amb la seqüència de les operacions a realitzar i la forma de dur-lo a terme; així com d'un procediment de control de la seva correcta aplicació (Avaluació de riscos).

Igualment s’han d’utilitzar equips de treball (màquina, aparell, instrument…) que no emetin o que redueixin al mínim la possible emissió de fibres d'amiant a l'ambient.

A més s’ha de complir amb la resta d’obligacions del RD 396/2006, com ara:

 1. Senyalitzar el lloc de treball de manera adequada, segons RD 485/97.
 2. Els treballadors han de disposar dels equips de protecció individual adequats.
 3. Justificar la informació i formació dels treballadors sobre el mètode de treball aplicat.
 4. Justificar que els treballadors o els seus representants han estat consultats sobre el mètode de treball i sobre les mesures de prevenció necessàries per a la realització dels treballs amb amiant o amb materials amb amiant.

En relació al transport dels residus que continguin amiant, es recomana contactar amb una empresa gestora de residus per tal de tramitar el transport d’aquests i la sol·licitud d’ admissió de residus a  un abocador autoritzat. El material s’ha de dipositar sobre un palet i damunt d’una làmina de plàstic (la qual serà emprada pel posterior encapçulament) i en la major brevetat possible s’anirà embalant amb plàstic de suficient resistència mecànica per evitar el seu trencament i es senyalitzaran amb el símbol d’amiant; també es poden usar recipients especialment dissenyats per a aquest ús.